Prisen for at være med i Tecpoint er:

  • Virksomhedsmedlemskab pr. år: 8.000 kr.
  • For virksomheder med max. 5 personer: 4.000 kr.

Pris for medlemsskab af hver enkelt netværksgruppe er pr. år:

  • For større virksomheder 2.000 kr.
  • For virksomheder med max. 5 personer: 1.000 kr.

Der kan i hvert møde deltage et valgfrit antal personer fra hver medlemsvirksomhed.

Nye medlemmer tilbydes som regel et “prøvemøde” uden bindende indmeldelse.

Fra vedtægterne omkring kontingent:

Årskontingentet fastsættes på årsmødet og forfalder til betaling den 31. december for det efterfølgende kalenderår. Kontingentåret er kalenderåret.

Et medlem, der indtræder i foreningen i løbet af et kalenderår, skal for indmeldelsesåret betale forholdsmæssigt kontingent, idet medlemskabet i relation til kontingentberegningen betragtes som indtrådt ved begyndelsen af det kvartal, hvori indmeldelsen er sket.

Medlemmet modtager samtidig med sekretariatets bekræftelse af indmeldelsen kontingentopkrævning, og medlemmet erhverver ikke medlemsrettigheder, førend det ved indmeldelsen opkrævede kontingent er indbetalt.

Udmeldelse må foretages senest den 15. december ved skriftlig meddelelse til sekretariatet for at få virkning for det efterfølgende kalenderår.